Bolsa Chica Ecological Reserve - Michael Boughey
Caspian Tern carrying a fish.

Caspian Tern carrying a fish.